قشنگ ترین عروسکم

باربی بی دستی بود

 که از شرم موهای وز شده

 تکه ای از لباسم را سر می کرد.

  برق چشمان آبی اش باقی بود و

بوی وانیلی تنش

و

تنها دل خوشی اش مردک چمدان به دستی بود

که با سه کوک از خانه دور می شد.

/ 3 نظر / 12 بازدید
alnilam

تنها دلخوشي دلگيري... دلگيرتر از خودش[ناراحت]

شعیب

[گل] از خشونت زیادی بپرهیزید !!!!!!!!!