ای مرگ

دستان مردانه ات را بر گردنم بکش

تنها فشاری اندک کافیست

برای زنی نیمه جان

زنی که در آخرین روز پاییز بارورش میکنی

و

در اولین روز تابستان به زادن وا میداری اش...

/ 0 نظر / 13 بازدید