هیچکس نخواهد فهمید ... هیچکس.... من قسم خوردم

 

ﻣﺎ ﻓﮑـﺮ ﻣﯿﮑﻨﯿـﻢ ﺑﺪﺗـﺮﯾﻦ ﺩﺭﺩ ؛

 ﺍﺯ ﺩﺳـﺖ ﺩﺍﺩﻥ ِ ﮐﺴـﯿﻪ ﮐﻪ ﺩﻭﺳﺘـﺶ ﺩﺍﺭﯾﻢ !

 ﺍﻣـﺎ .… ﺣﻘﯿﻘـﺖ ﺍﯾﻨﻪ ﮐﻪ :

 ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﺩﺍﺩﻥ ِ ﺧــﻮﺩﻣـﻮﻥ ،

 ﻭ ﺍﺯ ﯾــﺎﺩ ﺑﺮﺩﻥ ِ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﮐـﯽ ﻫﺴﺘﯿـﻢ ! ﻭ ﭼﻘﺪﺭ ﺍﺭﺯﺵ ﺩﺍﺭﯾﻢ .…

 ﮔـﺎﻫﯽ ﻭﻗﺘــﻬﺎ ﺧﯿﻠــﯽ ﺩﺭﺩﻧــﺎﮎ ﺗـﺮﻩ … !!

 

ﻣﺎ ﻓﮑـﺮ ﻣﯿﮑﻨﯿـﻢ ﺑﺪﺗـﺮﯾﻦ ﺩﺭﺩ ؛  ﺍﺯ ﺩﺳـﺖ ﺩﺍﺩﻥ ِ ﮐﺴـﯿﻪ ﮐﻪ ﺩﻭﺳﺘـﺶ ﺩﺍﺭﯾﻢ !  ﺍﻣـﺎ .… ﺣﻘﯿﻘـﺖ ﺍﯾﻨﻪ ﮐﻪ :  ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﺩﺍﺩﻥ ِ ﺧــﻮﺩﻣـﻮﻥ ،  ﻭ ﺍﺯ ﯾــﺎﺩ ﺑﺮﺩﻥ ِ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﮐـﯽ ﻫﺴﺘﯿـﻢ ! ﻭ ﭼﻘﺪﺭ ﺍﺭﺯﺵ ﺩﺍﺭﯾﻢ .…  ﮔـﺎﻫﯽ ﻭﻗﺘــﻬﺎ ﺧﯿﻠــﯽ ﺩﺭﺩﻧــﺎﮎ ﺗـﺮﻩ … !!

 

/ 4 نظر / 10 بازدید
شاهدخت سرزمین ابدیت

پس قدر و ارزش خودت و بدون :) خیلی ناراحتی... غم بزرگی داری... ولی داری اینطوری خودت و از دست میدی