!- زن است دیگر ... گاهی باید برای درکش به او فرصت داد باید به او زمان داد تا آرامش بگیرد نباید مدام به او پیچید که چه شده می بایست او را در آغوش بکشی و سکوت کنی موهاش را نوازش کنی و بوسه بر او بزنی زن است دیگر ... مظهر عشق به خانه و خانواده درک اوقاتِ غیر منطقی است که ارزش دارد وگرنه وقتی همه چیز خوب است که ... بگذارد تا خودش زبان به سخن باز کند بگذار تا آرامش را در میان دست های زمخت تو حس کند بگذار تا غیرت را افتخار در کنار تو بودن معنی کند به او زمان بده / زن و زمان ارتباطی مقدس دارند  /م/ 23 آبان 91

 

 

 

زن است دیگر ...

 گاهی باید برای درکش به او فرصت داد

 باید به او زمان داد تا آرامش بگیرد

 نباید مدام به او پیچید که چه شده

 می بایست او را در آغوش بکشی و سکوت کنی

 موهاش را نوازش کنی و بوسه بر او بزنی

 زن است دیگر ...

 مظهر عشق به خانه و خانواده

 درک اوقاتِ غیر منطقی است که ارزش دارد

 وگرنه وقتی همه چیز خوب است که ...

 بگذارد تا خودش زبان به سخن باز کند

 بگذار تا آرامش را در میان دست های زمخت تو حس کند

 بگذار تا غیرت را افتخار در کنار تو بودن معنی کند

 به او زمان بده / زن و زمان ارتباطی مقدس دارند

 

 

 

/ 0 نظر / 8 بازدید