دجال / نیچه

 

از این زمان به بعد همه امور زندگی چنان تنظیم شد که وجود روحانی همه جا اجتناب ناپذیر

باشد.در کل پدیده های زندگی ، زمان تولد ، ازدواج ، بیماری ومرگ ، تا چه برسد به مراسم

قربانی ( یعنی سر غذا ) روحانی سخن می گوید و سرو کله این انگل مقدس پیدا می شود تا آن

مراسم را غیر طبیعی سازد یا به اصطلاح خودش « تقدس ببخشد » ، زیرا باید دانست که هر

رسم اخلاقی ، هر نهاد طبیعی ( دولت ، قانون ، ازدواج ، پرستاری از بیماران و یاری فقیران

) یعنی هر نیاز برخاسته از غریزه زندگی ، خلاصه هرچه ارزشمند است ، با این انگل

وارگی روحانی از اساس بی ارزش و ضد ارزش می شود و در نهایت باید آن را تحریم کرد.

این چنین برای اعطای این ارزش ها نیاز به قدرتی است که طبیعت را نفی می کند وخود

نخستین ارزش را پدید می آورد.... روحانی طبیعت را بی ارزش می کند و تقدس آن را از بین

می برد و حیاتش تنها بسته به این کار است. نا فرمانبرداری از خدا یعنی مخالفت با روحانی و

«قانون » حال دیگر گناه نامیده می شود. و راه آشتی مجدد با خدا بسیار ارزان و تضمین شده

است ، یعنی روحانی است که امکان رستگاری را فراهم می کند.... اگر از جنبه روانشناسی

بنگریم در هر جامعه ای که بر پایه روحانیون شکل گرفته باشد، وجود «گناه» امری

ضروری است.آنان اهرم قدرت هستند.. واز گناه ، گذران زندگی می کنند. و ارتکاب «گناه»

امری لازم برای آنان است...!

 

 

 

از این زمان به بعد همه امور زندگی چنان تنظیم شد که وجود روحانی همه جا اجتناب ناپذیر باشد.در کل پدیده های زندگی ، زمان تولد ، ازدواج ، بیماری ومرگ ، تا چه برسد به مراسم قربانی ( یعنی سر غذا ) روحانی سخن می گوید و سرو کله این انگل مقدس پیدا می شود تا آن مراسم را غیر طبیعی سازد یا به اصطلاح خودش « تقدس ببخشد » ، زیرا باید دانست که هر رسم اخلاقی ، هر نهاد طبیعی ( دولت ، قانون ، ازدواج ، پرستاری از بیماران و یاری فقیران ) یعنی هر نیاز برخاسته از غریزه زندگی ، خلاصه هرچه ارزشمند است ، با این انگل وارگی روحانی از اساس بی ارزش و ضد ارزش می شود و در نهایت باید آن را تحریم کرد. این چنین برای اعطای این ارزش ها نیاز به قدرتی است که طبیعت را نفی می کند وخود نخستین ارزش را پدید می آورد.... روحانی طبیعت را بی ارزش می کند و تقدس آن را از بین می برد و حیاتش تنها بسته به این کار است. نا فرمانبرداری از خدا یعنی مخالفت با روحانی و «قانون » حال دیگر گناه نامیده می شود. و راه آشتی مجدد با خدا بسیار ارزان و تضمین شده است ، یعنی روحانی است که امکان رستگاری را فراهم می کند.... اگر از جنبه روانشناسی بنگریم در هر جامعه ای که بر پایه روحانیون شکل گرفته باشد، وجود «گناه» امری ضروری است.آنان اهرم قدرت هستند.. واز گناه ، گذران زندگی می کنند. و ارتکاب «گناه» امری لازم برای آنان است...!   دجال / نیچه

 

/ 0 نظر / 49 بازدید