هنگامی که بزرگراه غربت انگیززندگی راطی می کنیم

 سخت ترین کار دنیا پیداکردن یکی دو دوست است...

دستی یاور

کسی که درک کند "که وقتی حس می کنی گم شده ای"

 بگوید:راه رانشانت خواهم داد...


/ 0 نظر / 10 بازدید