ّّّّّ ღღღ بوف تنهایی من ღღღ

» ۱۳٩٢/٥/۳۱ :: ۱۳٩٢/٥/۳۱
» ۱۳٩٢/٤/٢٤ :: ۱۳٩٢/٤/٢٤
» آغازِ 25 سالگی... :: ۱۳٩٢/۳/٢
» ۱۳٩٢/٢/۳۱ :: ۱۳٩٢/٢/۳۱
» نوروز را برای فرزندانمان زیباتر کنیم: :: ۱۳٩۱/۱٢/٢٩
» تقدیم به تمامی زنانی که قطعا قابل احترامند و مردانی که زن را اینگونه می بینند :: ۱۳٩۱/۱٢/۱٩
» 8مارس ، روز جهانی زن گرامی :: ۱۳٩۱/۱٢/۱٩
» هیچکس نخواهد فهمید ... هیچکس.... من قسم خوردم :: ۱۳٩۱/٩/٢٩
» شاید قرص برنج یا گاااااااااااازززززز :: ۱۳٩۱/٩/٢٦
» ۱۳٩۱/٩/٢۱ :: ۱۳٩۱/٩/٢۱
» نگاه :: ۱۳٩۱/٩/۱۳
» تقدیم به زنی که هر شب از قاب پنجره عکس روبه رو زل می زند به تنهایی من و نگار : :: ۱۳٩۱/٩/٢
» دجال / نیچه :: ۱۳٩۱/۸/۳٠
» ۱۳٩۱/۸/۳٠ :: ۱۳٩۱/۸/۳٠
» ۱۳٩۱/۸/۳٠ :: ۱۳٩۱/۸/۳٠
» قدم :: ۱۳٩۱/۸/٢٩
» . :: ۱۳٩۱/۸/٢٩
» خرداد :: ۱۳٩۱/۸/٢۸
» ۱۳٩۱/۸/٢۸ :: ۱۳٩۱/۸/٢۸
» ۱۳٩۱/۸/۱٥ :: ۱۳٩۱/۸/۱٥
» به جست و جوی تو :: ۱۳٩۱/۸/۱٤
» ۱۳٩۱/٧/٢٤ :: ۱۳٩۱/٧/٢٤
» ۱۳٩۱/٤/۳۱ :: ۱۳٩۱/٤/۳۱
» ۱۳٩۱/٤/٢۸ :: ۱۳٩۱/٤/٢۸
» ۱۳٩۱/٤/۱٧ :: ۱۳٩۱/٤/۱٧
» ایرج قادری درگذشت :: ۱۳٩۱/٢/۱۸
» کاش :: ۱۳٩٠/۱٢/۸
» جشن سپندارمزدگان بر بانوان ایرانی شادباش. :: ۱۳٩٠/۱۱/٢٩
» ۱۳٩٠/۱۱/٢٠ :: ۱۳٩٠/۱۱/٢٠
» از نامه های بابا لنگ دراز به جودی ابوت :: ۱۳٩٠/۱۱/۱٥
» ۱۳٩٠/۱۱/۱٢ :: ۱۳٩٠/۱۱/۱٢
» "جشن سده همایون" :: ۱۳٩٠/۱۱/۱٠
» تولدت مبارک عشق من :: ۱۳٩٠/۱۱/۱٠
» ۱۳٩٠/۱۱/٩ :: ۱۳٩٠/۱۱/٩
» ۱۳٩٠/۱٠/٢۸ :: ۱۳٩٠/۱٠/٢۸
» بهمنگان خجسته باد :: ۱۳٩٠/۱٠/٢۸
» " جدایی نادر از سیمین"برنده جایزه گلدن گلوب برای بهترین فیلم خارجی شد. :: ۱۳٩٠/۱٠/٢٦
» ۱۳٩٠/۱٠/٢٥ :: ۱۳٩٠/۱٠/٢٥
» ۱۳٩٠/۱٠/٢٢ :: ۱۳٩٠/۱٠/٢٢
» حافظ :: ۱۳٩٠/۱٠/٢۱
» یزد :: ۱۳٩٠/۱٠/٢٠
» sms :: ۱۳٩٠/۱٠/۱٩
» مضرات گوشت :: ۱۳٩٠/۱٠/۱٤
» یلدا 1390 :: ۱۳٩٠/٩/٢٩
» 8/8/90 :: ۱۳٩٠/۸/۸
» نداهای درون... :: ۱۳٩٠/٧/۱۱
» مهرگان خجسته باد :: ۱۳٩٠/٧/۱٠
» ۱۳٩٠/٦/۱۸ :: ۱۳٩٠/٦/۱۸
» ۱۳٩٠/٤/٥ :: ۱۳٩٠/٤/٥
» ۱۳٩٠/۳/٢٢ :: ۱۳٩٠/۳/٢٢
» ۱۳٩٠/۳/۱٦ :: ۱۳٩٠/۳/۱٦
» 23 سالگی :: ۱۳٩٠/۳/٢
» خورداد :: ۱۳٩٠/۳/۱
» ۱۳٩٠/٢/۱٠ :: ۱۳٩٠/٢/۱٠
» عکس های مزار جدید صادق :: ۱۳٩٠/۱/٢۳
» ۱۳٩٠/۱/٢٠ :: ۱۳٩٠/۱/٢٠
» به یاد نویسنده و رفیق مبارز صمد بهرنگی :: ۱۳٩٠/۱/۱۸
» امواج احساسات :: ۱۳٩٠/۱/۱٦
» ۱۳٩٠/۱/٩ :: ۱۳٩٠/۱/٩
» ۱۳٩٠/۱/٦ :: ۱۳٩٠/۱/٦
» ۱۳٩٠/۱/٤ :: ۱۳٩٠/۱/٤
» ۱۳٩٠/۱/٤ :: ۱۳٩٠/۱/٤
» فرخنده بادا هرمز فروردین بر تو فرهمند :: ۱۳٩٠/۱/۱
» 1390 شادباش :: ۱۳٩٠/۱/۱
» سال نو ... :: ۱۳۸٩/۱٢/٢٩
» 4شنبه سوری مبارک :: ۱۳۸٩/۱٢/٢٦
» ۱۳۸٩/۱٢/۱٦ :: ۱۳۸٩/۱٢/۱٦
» 004 :: ۱۳۸٩/۱٢/۱٤
» 003 :: ۱۳۸٩/۱٢/۸
» 002 :: ۱۳۸٩/۱٢/٧
» به دنیا آمده اید که تمامی رویاهایتان را محقق سازید ... بلا استثنا! :: ۱۳۸٩/۱٢/٧
» سپندارمذگان شاد باد :: ۱۳۸٩/۱۱/٢٩
» 001 :: ۱۳۸٩/۱۱/٢٧
» 000 :: ۱۳۸٩/۱۱/٢٧
» ت...و...ل...د :: ۱۳۸٩/۱۱/۱٠
» ۱۳۸٩/۱٠/٦ :: ۱۳۸٩/۱٠/٦
» ۱۳۸٩/٩/٦ :: ۱۳۸٩/٩/٦
» ۱۳۸٩/٩/٤ :: ۱۳۸٩/٩/٤
» ۱۳۸٩/٩/۳ :: ۱۳۸٩/٩/۳
» جشن مهرگان :: ۱۳۸٩/٧/۱٠
» ۱۳۸٩/٧/٩ :: ۱۳۸٩/٧/٩
» ۱۳۸٩/٧/۸ :: ۱۳۸٩/٧/۸
» ۱۳۸٩/٧/٤ :: ۱۳۸٩/٧/٤
» ۱۳۸٩/٧/۳ :: ۱۳۸٩/٧/۳
» ۱۳۸٩/٧/۱ :: ۱۳۸٩/٧/۱
» ۱۳۸٩/٦/۳٠ :: ۱۳۸٩/٦/۳٠
» ۱۳۸٩/٦/٢٥ :: ۱۳۸٩/٦/٢٥
» ۱۳۸٩/٦/٢۳ :: ۱۳۸٩/٦/٢۳
» ۱۳۸٩/٦/٢٢ :: ۱۳۸٩/٦/٢٢
» ۱۳۸٩/٦/٢۱ :: ۱۳۸٩/٦/٢۱
» ۱۳۸٩/٦/٢٠ :: ۱۳۸٩/٦/٢٠
» ۱۳۸٩/٦/۱٢ :: ۱۳۸٩/٦/۱٢
» ۱۳۸٩/٥/۳٠ :: ۱۳۸٩/٥/۳٠
» ۱۳۸٩/٥/۱۸ :: ۱۳۸٩/٥/۱۸
» ۱۳۸٩/٥/۱٧ :: ۱۳۸٩/٥/۱٧
» تولد :: ۱۳۸٩/۳/۱۱
» ۱۳۸٩/۱/۱٦ :: ۱۳۸٩/۱/۱٦
» چراغ چشم ت :: ۱۳۸٩/۱/۱٤
» گریه نمی کنم :: ۱۳۸٩/۱/۱۳
» ۱۳۸٩/۱/۱٠ :: ۱۳۸٩/۱/۱٠
» سال 1389 :: ۱۳۸٩/۱/٦
» ۱۳۸۸/۱٠/٢٦ :: ۱۳۸۸/۱٠/٢٦
» پروردگارا... :: ۱۳۸۸/۱٠/٢٤
» میخواهم دوباره متولد شوم... :: ۱۳۸۸/۱٠/٢٢
» ۱۳۸۸/۱٠/۱٩ :: ۱۳۸۸/۱٠/۱٩
» ××× :: ۱۳۸۸/۱٠/۱٤
» تلسم شکست :: ۱۳۸۸/٩/٢٤
» رویای شکسته :: ۱۳۸۸/٩/٢
» توجه توجه :: ۱۳۸۸/٦/٢٥
» اینک منم و بک قلب ... یک قلب آبستن ... آبستن عشق :: ۱۳۸۸/٦/٢٠
» ۱۳۸۸/٦/۱۱ :: ۱۳۸۸/٦/۱۱
» ۱۳۸۸/٦/۳ :: ۱۳۸۸/٦/۳
» ۱۳۸۸/٦/٢ :: ۱۳۸۸/٦/٢
» ۱۳۸۸/٥/۳۱ :: ۱۳۸۸/٥/۳۱
» ضد حال :: ۱۳۸۸/٥/۳٠
» ۱۳۸۸/٥/٢٩ :: ۱۳۸۸/٥/٢٩
» درد نوشت :: ۱۳۸۸/٥/٢٧
» ۱۳۸۸/٥/٢٦ :: ۱۳۸۸/٥/٢٦
» ۱۳۸۸/٥/٢٥ :: ۱۳۸۸/٥/٢٥
» گریز از مرکز :: ۱۳۸۸/٥/٢٥
» ۱۳۸۸/٥/٢٤ :: ۱۳۸۸/٥/٢٤
» ۱۳۸۸/٥/٢۳ :: ۱۳۸۸/٥/٢۳
» ۱۳۸۸/٥/٢٢ :: ۱۳۸۸/٥/٢٢
» ۱۳۸۸/٥/۱٩ :: ۱۳۸۸/٥/۱٩
» ۱۳۸۸/٥/۱٦ :: ۱۳۸۸/٥/۱٦
» بغض :: ۱۳۸۸/٥/۱٥
» زندگی ... :: ۱۳۸۸/٥/۱٤
» به نام دهنده ی بی منت ... :: ۱۳۸۸/٥/٩
» روزگار غریبیست نازنین ... :: ۱۳۸۸/٤/٤
» ۱۳۸۸/۳/۳۱ :: ۱۳۸۸/۳/۳۱
» * °•.ღ.•° شبهای تنهایی °•.ღ.•° * :: ۱۳۸۸/۳/٢٩
» گزارش راهپیمایی سکوت :: ۱۳۸۸/۳/٢٦
» تولد 21 سالگی !!! :: ۱۳۸۸/۳/٢
» نوروز 88 :: ۱۳۸۸/۱/٩
» تولد :: ۱۳۸٧/۱۱/۱٠
» زنده به گور ( هدایت ) :: ۱۳۸٧/۱٠/۳٠
» تقویم :: ۱۳۸٧/۱٠/٢۳
» دلنوشت :: ۱۳۸٧/۱٠/۱
» عکس عکس عکس :: ۱۳۸٧/٩/٢٩
» ۱۳۸٧/٩/٢٥ :: ۱۳۸٧/٩/٢٥
» ஐஐ لنگر ஐஐ :: ۱۳۸٧/٩/۱٦
» ஐ محکوم ஐ :: ۱۳۸٧/٩/٤
» باز هم خدا هست ! :: ۱۳۸٧/۸/٦
» اما من و تو . . . :: ۱۳۸٧/٧/٢٧
» وصیت نامه ی داریوش بزرگ :: ۱۳۸٧/٧/٢٤
» # آه ای خدااااااااااایم . . . :: ۱۳۸٧/٧/۱٩
» ## دلم تنگه ## :: ۱۳۸٧/٧/۱۳
» ّّ## خورشید جاودانی ## :: ۱۳۸٧/٧/۸
» ## من با تو بودم ## :: ۱۳۸٧/٧/٥
» ۱۳۸٧/٧/٥ :: ۱۳۸٧/٧/٥
» چراغ چشم تو :: ۱۳۸٧/٧/٥
» # کوچه # :: ۱۳۸٧/٧/٥
» آذربایجان جانباز اینقلابدان آیریلماز :: ۱۳۸٧/٧/٤
» چه تلخ مانده ام :: ۱۳۸٧/٧/٤
» عشق زندگیست: هر وقت احساس کردی عاشقی، بدان که میخوای زندگی کنی. :: ۱۳۸٧/٧/۳
» خسرو شکیبایی درگذشت . . . :: ۱۳۸٧/٧/۳
» دلم گرفته :: ۱۳۸٧/٧/۳
» روز پدر مبارک :: ۱۳۸٧/٧/۳
» ۱۳۸٧/٧/۳ :: ۱۳۸٧/٧/۳
» سکوت :: ۱۳۸٧/٧/۳
» مناجات :: ۱۳۸٧/٧/۳
» تو می آیی ! :: ۱۳۸٧/٧/۳
» وندل بری :: ۱۳۸٧/٧/۳
» گلایه از یار :: ۱۳۸٧/٧/٢
» آشنایی با دوستان :: ۱۳۸٧/٧/٢
» نوشتم گوشه ی دفتر :: ۱۳۸٧/٧/٢
» به پرشین بلاگ خوش آمدید :: ۱۳۸٧/٧/٢


Design By : Pichak